Vi är Appelberg, Övrigt

Appelbergs grundare har gått bort

4 oktober, 2018 Appelberg

Appelbergs grundare, visionären och kundtidningsentreprenören Olle Appelberg har hastigt avlidit, nyss fyllda 68.

Olle var en pionjär i contentbranschen, kanske den första som såg potentialen i storytelling. Som ansvarig för AGAs marknadskommunikation startade han i mitten av 1980-talet en mycket uppskattad kundtidning för en bred internationell läsekrets. Han såg tidigt möjligheterna att sprida konceptet till andra företag och grundade 1990 den egna verksamheten som sedermera fick hans namn. Under åren som följde lyckades han knyta många stora industriföretag till kundkretsen, bland andra  SCA, SKF, Trelleborg, Alfa Laval, Tetra Pak och Saab. Några av dessa finns kvar och utvecklar fortfarande sin redaktionella kommunikation med vår hjälp.

Olle lade hela sin själ och sin journalistiska erfarenhet i  tidningsarbetet. Som företagsledare lyckades han inte bara hitta intressanta kunder utan också värva många duktiga medarbetare och bygga en kreativ och familjär företagskultur, en ”Appelberganda” som bidragit till många vänskapsband bland medarbetarna – även långt efter att de slutat i företaget.

Som seglare har Olle på senare år kunnat lyfta intresset för klassiska träbåtar genom sitt arbete som redaktör för SEARCH Magazine och de många kappseglingar som han initierat genom stiftelsen SCYT (Scandinavian Classic Yacht Trust). Den senaste var den mycket uppskattade ”Hundraåringarnas regatta” utanför Mariefred i somras.

Vi är många som sörjer att inte få ha Olle med oss när vi snart ska fira Appelbergs 30-årsjubileum.

 

Appelberg’s visionary founder Olle Appelberg has died, aged 68

 Olle Appelberg, the visionary founder of Appelberg Publishing Group and renowned customer magazine entrepreneur, has passed away suddenly at the age of 68.

Olle was a pioneer in the content industry and perhaps the first person to see the enormous potential that storytelling could have for business marketing. While in charge of AGA’s marketing communications, he started a popular customer magazine that attracted a broad, international readership in the mid-1980s.

Quick to spot the possibilities of spreading the storytelling concept to other companies, Olle set up his own business in 1990, which later bore his name. Over the following years, he succeeded in attracting some of Sweden’s leading industrial names to his client roster, including SCA, SKF, Trelleborg, Alfa Laval, Tetra Pak and Saab. Some of these companies are still Appelberg clients today, and continue to develop their editorial communications with our help.

Olle put his heart and soul and all his journalistic experience into his work on customer magazines. As a business leader, he not only succeeded in finding interesting customers but in also attracting many talented employees, building a creative and family-oriented corporate culture, an “Appelberg spirit”, that led to many of his employees striking up friendships with each other - which have continued even after they have left the company.

As a keen sailor, Olle had in recent years been able to raise interest in classic wooden yachts through his work as editor of SEARCH Magazine and through the many races he started up through his work with the Scandinavian Classic Yacht Trust SCYT. The latest race was the hugely successful “Centenarians Regatta”, outside Mariefred in the summer.

Olle’s passing is mourned by many people and he will be sadly missed when we celebrate Appelberg’s 30th anniversary soon.

 

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Appelberg


Appelberg är en av Sveriges största contentbyråer. Vi är inriktade på B2B-kommunikation och har flera av Sveriges starkaste varumärken på kundlistan. Kontakta oss om du vill göra bättre content marketing.

Kontakta Appelberg
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.